Logotip

Assemblea General Ordinària 2019

                                                                  

   Convocatòria assemblees ordinària i extraordinària

 

     

 

          Per acord adoptat en la darrera reunió portada a terme per la Junta Directiva, es convoca Assemblea General Ordinària de l’Associació de Jesús Crucificat – Manaies de Girona, la qual es farà efectiva en el «Castrum» de l’Entitat, ubicat a l’Església de Sant Lluc de Girona, portant-se a terme el proper dia 15 de febrer de 2019, a les 19,00 hores en primera convocatòria i a les 19,30 hores en segona, d’acord amb els següents punts de l’Ordre del Dia:

 

         a) Lectura de l’acta de l’anterior Assemblea i aprovació, en el seu cas, de la mateixa

 

         b) Presentació, per a discussió i votació, del Balanç econòmic i del Pressupost de l’Entitat, i aprovació, si s’escau, dels mateixos.

 

         c) Informe de Presidència.

 

         d) Precs i preguntes.

 

També per acord adoptat en la darrera reunió portada a terme per la Junta Directiva, es convoca Assemblea General Extraordinària de l’Associació de Jesús Crucificat – Manaies de Girona, la qual es farà efectiva en el «Castrum» de l’Entitat, ubicat a l’Església de Sant Lluc de Girona, portant-se a terme el proper dia 15 de febrer de 2019, a les 20,00 hores en primera convocatòria i a les 20,30 hores en segona, d’acord amb el següents punts de l’Ordre del Dia:

 

         a) Presentació, per a discussió i votació, de la proposta de modificació parcial de l’article 28 del Reglament organitzatiu i de règim intern de l’Associació. Segons l’esmentada proposta, la modificació consistiria en eliminar del redactat l’expressió «tots els associats homes», quedant substituïda per l’expressió «totes les persones associades».

 

         b) Presentació, per a discussió i votació, de la proposta d’incloure a l’esmentat Reglament, una Disposició Addicional que tindria el següent redactat: «Totes les expressions i referències que es fan en gènere masculí en el present Reglament s’entenen igualment realitzades, amb els mateixos drets i efectes legals, en gènere femení»

 

         Cal portar el vigent carnet de soci, as efectes de poder participar i intervenir en les esmentades Assemblees.

 

         Es prega l’assistència de tots els confrares a les mateixes, en atenció a la importància dels temes a tractar

 

         Ben cordialment

 

 

 

 

         Narcís Reixach i Blanch

         President